Page 7 - Leksikon iseljenistva - web izdanje
P. 7

Uvodna riječ

Nakon državnog osamostaljenja, u hrvat-     cije, u pojedinim fazama projekta surađiva-
skim kulturnim, znanstvenim i javnim in-    le su i brojne druge institucije iz Hrvatske i
stitucijama razvijao se nov odnos prema hr-   inozemstva (veleposlanstva, katoličke misije,
vatskom iseljeništvu i hrvatskim manjinama   kulturna društva i organizacije, znanstvene
zbog njihova neprijepornog političkog, druš-  institucije i dr.).
tvenog i kulturnog značenja i sudjelovanja u  Koncept Leksikona i organizacija rada na
svim procesima koji su doveli do uspostave   njemu zamišljeni su u dvije dionice. Prva se
neovisne i demokratske Republike Hrvatske    odnosi na hrvatsko iseljeništvo, druga na hr-
i njezina razvoja. S obzirom na odsutnost    vatske manjine izvan Hrvatske. Za potrebe
sustavnih i objektivnih empirijskih analiza   projekta prvo je, na temelju relevantne građe
i pogleda povezanih s hrvatskim iseljeniš-   i literature, izrađen abecedarij natuknica, a
tvom na kojima se, uzgred, jedino mogu     potom su stručnjaci Leksikografskog zavoda
graditi ciljane javne politike, u pojedinim   i Instituta Ivo Pilar osmislili bazu podataka.
se kulturnim i znanstvenim institucijama    Nakon višemjesečnog usavršavanja izrađena
pozornost postupno usmjeravala k takvim     je jedna od najmodernijih baza koja omogu-
analizama i pogledima.             ćuje unos iznimno velikog broja informacija
U takvom je kontekstu nastala i inicijativa   o hrvatskom iseljeništvu i hrvatskim manji-
za izradu Leksikona hrvatskog iseljeništva i  nama, informacija koje se po različitim kri-
hrvatskih manjina koju je pokrenula tadaš-   terijima vrlo jednostavno i sustavno mogu
nja predsjednica Upravnog odbora Hrvat-     prikupljati, pretraživati, koristiti u radu te
ske matice iseljenika i saborska zastupnica   tako poslužiti kako u ovom tako i u budućim
Zdenka Babić Petričević. Na inicijalnom     projektima vezanim uz hrvatsko iseljeništvo
sastanku sudjelovali su ravnatelji Instituta  i manjine.
društvenih znanosti Ivo Pilar i Leksikograf-  Natuknice su u bazi Leksikona raspoređene
skog zavoda Miroslav Krleža dr. sc. Vlado    i podijeljene na nekoliko skupina, no glavna
Šakić i mr. sc. Vlaho Bogišić. Dogovoreno    je razdioba na iseljeništvo i hrvatske manji-
je da će naručitelj Leksikona biti Hrvatska   ne, za razliku od on line verzije Leksikona u
matica iseljenika, a njegova izrada bit će po- kojoj su natuknice posložene po abecednom
vjerena Institutu društvenih znanosti Ivo    redu. Najvažniju i najbrojniju skupinu na-
Pilar uz sporazumno partnerstvo i sudjelo-   tuknica čine biografije značajnijih pojedina-
vanje Leksikografskog zavoda Miroslav Kr-    ca koji su djelovali u Hrvatskoj i inozemstvu.
leža i Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Rad Sljedeća je razdioba natuknica po zemljama,
na projektu počeo je 2007. godine. Voditelj   zatim na pojmove vezane uz iseljeništvo i
projekta je dr. sc. Vlado Šakić, ravnatelj In- migracije, značajnije događaje iz povijesti
stituta Ivo Pilar, a u menadžmentu projekta   iseljeništva, novine i časopise koji su izlazili
sudjelovali su ugledni hrvatski i međuna-    u iseljeništvu, organizacije ili institucije ise-
rodni znanstvenici i stručnjaci u području   ljenika i hrvatskih manjina te zbirne natu-
migracija i iseljeništva. Uz navedene institu- knice (Hrvati u Sjedinjenim Američkim Dr-

                        5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12