Page 8 - Leksikon iseljenistva - web izdanje
P. 8

žavama ili Hrvati u Mađarskoj ili Časopisi    zbog dužeg razdoblja u kojem se radilo na
Hrvata u SAD-u). Potonje su uvedene zbog     ovom Leksikonu nije bilo moguće ažurirati
nedostataka podataka kod određenih natuk-    sve podatke, osobito podatke iz biografija
nica (časopisa, institucija, događaja, novina  istaknutih pojedinaca.
i dr.), a zbog potrebe da se određeni podaci   U pogledu organizaciji rada na Leksikonu,
ipak ne izostave iz Leksikona.          zbog opsežnosti i specifičnosti projekta po-
Trenutačno je u bazi Leksikona upisano oko    stavljeni su uz voditelja projekta i njegovu
12.500 natuknica. Taj broj međutim nije     zamjenicu voditelji dionica koji su, svaki u
konačan jer se prikupljanjem informacija i    svojoj dionici, pratili izradu natuknica te
spoznaja ona svakodnevno dopunjava no-      kontaktirali s iseljeničkim i manjinskim
vim podacima. Od 12.500 natuknica, 2900     udrugama, društvima i pojedincima. Tako je
odnosi se na manjinske skupine, 9000 na     dionicu Hrvatske manjine u susjednim zem-
iseljeništvo, a ostale na pojmove, mjesta i   ljama i hrvatsko iseljeništvo vodila Ljiljana
događaje.                    Dobrovšak; Hrvate u Sjedinjenim Američkim
Budući da sve natuknice ne mogu ući u ti-    Državama Danijel Vojak i Filip Tomić; Hrva-
skani oblik Leksikona, valja reći da se one   te u Africi Danijel Vojak; Hrvate u Australiji
nalaze u bazi i da će se u budućnosti moći    i Novom Zelandu Ivan Hrstić; Hrvate u Ka-
koristiti za izradu Enciklopedije hrvatskog   nadi Filip Majetić; Hrvate u Južnoj Americi
iseljeništva i manjina ili zasebnih leksikona  Ivana Žebec Šilj i Teodoro Darko Mažuranić;
(npr. Leksikon Hrvata u Sjedinjenim Ame-     Hrvate u Crnoj Gori Željko Brguljan; Hrvate
ričkim Državama, Leksikon Hrvata u Ma-      u Njemačkoj Aleksandra Brnetić; Hrvate u
đarskoj, Leksikon gradišćanskih Hrvata) i za   Austriji Ivan Brlić; Hrvate u Francuskoj Sla-
daljnja istraživanja.              ven Kale i Mauricij Frka Petešić te Hrvate u
Podaci za izradu i pisanje natuknica pri-    Norveškoj Ivan Poljac. Uz njih su u rad na
kupljani su na nekoliko načina: analizom     projektu bili uključeni stručni suradnici Sla-
objavljenih leksikona i literature (knjiga,   ven Kale i Neven Bošnjaković te Bruna Esih
članaka u časopisima i novinama, memoar-     (voditeljica dionice Iseljeništvo do 1. svibnja
ske građe, intervjua), osobnim kontaktima,    2011.). Iz Leksikografskog zavoda Miroslav
istraživanjem obiteljskih i društvenih fon-   Krleža u projektu su sudjelovali Filip Ha-
dova u sklopu raznih arhiva, pretraživanjem   meršak, Vlatka Dugački, Krešimir Regan i
internetskih stranica.              Zdravko Pondelak, iz Hrvatske matice iselje-
Za objavljivanje on line verzije Leksikona    nika Vesna Kukavica te iz Nacionalne i sveu-
hrvatskog iseljeništva i manjina priređeno je  čilišne knjižnice Željka Lovrenčić.
više od 3500 bibliografskih jedinica – natuk-  Kao savjetnici pri oblikovanju Leksikona uz
nica, a koje se sastoje od biografija značajnih konzultantski tim u sastavu Ivan Čizmić,
pojedinaca koji su djelovali u iseljeništvu i  Ivan Rogić i Marin Sopta sudjelovali su rav-
među hrvatskim manjinama (2.400), povije-    natelji Hrvatske matice iseljenika – Katarina
sti društava ili institucija, novina, pojmova,  Fuček, koja je potpisala Ugovor o projektu,
zbirnih natuknica i dr.             Danira Nakić te sadašnji ravnatelj Matice
U on line verziji Leksikona hrvatskog iselje-  Marin Knezović.
ništva i manjina navedene su biografije is-   Uz voditelje dionica za pojedine skupine
taknutih pojedinaca za koje smo imali do-    natuknica, kao stalni suradnici, savjetnici i
voljno relevantnih podataka da bismo mogli    autori natuknica sudjelovali su poznati hr-
napisati njihove životopise. Dio isto tako za-  vatski povjesničari i istraživači. U radu na
služnih osoba međutim nije ušao u ovu ver-    natuknicama vezanim uz povijest Hrvata u
ziju Leksikona zbog nedostatka relevantnih    Australiji uz Ivana Hrstića sudjelovao je i Ili-
biografskih informacija, no i njihove ćemo    ja Šutalo, na natuknicama o Hrvatima u Juž-
biografije nastojati prirediti za tiskano izda- noj Americi, posebice u Argentini, uz Ivanu
nje Leksikona. Uz to želimo napomenuti da    Žebec Šilj sudjelovali su Teodoro Darko Ma-
                         žuranić i Cristian Šprljan, na natuknicama

6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13