Page 9 - Leksikon iseljenistva - web izdanje
P. 9

o Hrvatima u Srbiji sudjelovali su su Jakov  Blaženka Krajina, Dragan Nimac, Domagoj
Žižić, Mario Bara i Ivana Andrić Penava; u   Zovak, Eva Salopek, Ivana Bendra, Ivana
radu na natuknicama o Hrvatima u Belgiji    Mudronja, Ivana Rukavina, Jasna Ćurković,
sudjelovao je Radoslav Zaradić; na natukni-  Silva Kramer, Leo Juko, Vanja Lukić, Marin
cama o Hrvatima u Crnoj Gori uz Željka     Beroš, Marko Fuček, Maja Lozo, Marija Pan-
Brguljana sudjelovali su Ivan Brlić, Lovorka  džić, Melita Suljanović, Marija Šerić, Marti-
Čoralić i Maja Katušić; na natuknicama o    na Šestić, Mateo Žanić, Petar Macut, Petra
Hrvatima u Mađarskoj sudjelovao je Đuro    Platužić, Saša Bodulica, Sabina Galeković,
Franković, na natuknicama o Hrvatima u     Stipe Kljajić, Tamara Prevendar, Vlatka
Rumunjskoj sudjelovala je Castilia Manea    Leskovec, Zlatko Hasanbegović, Jakov Ži-
Grgin; na natuknicama o Hrvatima u Češ-    žić, Zlatko Žužić, Željko Holjevac, Marko i
koj i Slovačkoj sudjelovali su Vlatka Dugač-  Branimir Grabić, Mario Spadanuda, Branka
ki, Marijan Lipovac, Silva Kramer, Koraljka  Pavić Blažetin, Snježana Trojčanec i mnogi
Kuzman Šlogar i Josef Lawitschka; u radu na  drugi.
natuknica o Hrvatima u Švicarskoj sudjelo-   Naslovnica Leksikona rad je uglednog hrvat-
vali su Tomislav Đurasović i Tihomir Nuić;   skog slikara iz Australije Charlesa Bilicha,
na natuknicama o Hrvatima u Sloveniji Pe-   Historica Croatica, kojemu zahvaljujemo na
tar Antunović, Šime Ivanjko, Marko Orlić    dopuštenju da je objavimo, a mrežnu inačicu
i vlč. Marko Zadravec; na natuknicama o    Leksikona grafički je uredio Nenad B. Kun-
Hrvatima u Austriji Nikola Benčić i Sanja   štek.
Vulić, a sportske karijere naših iseljenika i Na kraju, zahvaljujemo svima koji su poslali
pripadnika manjina istražio je i o njima pi-  svoje životopise, voditeljima katoličkih mi-
sao Eduard Hamer.               sija koji su poslali preglede povijesti misija,
U izradi Leksikona sudjelovali su mnogi    svima koji su nas svojim savjetima i poznan-
pojedinci: fra Josip Bebić, fra Marko Prpa,  stvima uputili na daljnja istraživanja i omo-
Bruna Esih, Nenad Pokos, Mladen Klemen-    gućili da ovaj Leksikon bude objavljen.
čić, Dragutin Pavličević, Darjan Godić, Din-
ko Šokčević, Ana Jura (Zujić), Boris Kukić,                      Uredništvo

                        7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14